ZAREJESTRUJ SIĘ !

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

ZGŁOSZENIA

TERMIN ZGŁOSZEŃ

Zgłoszeń można dokonywać od 15.05.2017 r. do 07.07.2017 r. do godz. 23:59 lub do wcześniejszego wyczerpania limitów (wstępny limit to 40 uczestników)

OPŁATY

Wysokość wpisowego uzależniona jest od daty dokonania wpłaty (nie od daty zgłoszenia !) i wynosi:
• 40 zł – pod warunkiem, że wpisowe zostanie opłacone w terminie do 15 czerwca 2017 r. do godz. 23:59
• 60 zł – pod warunkiem, że wpisowe zostanie opłacone w terminie do 30 czerwca 2017 r.
• 80 zł - pod warunkiem , że wpisowe zostanie opłacone w terminie do 7czerwca 2017r.
Wpisowe wpłacamy na konto nr 81 1240 3712 1111 0000 4364 7596 z opisem w treści: "wpisowe Triathlon Kajakowy" lub osobiście w recepcji HOTELU MOSiR

Regulamin Triathlonu Kajakowego

I. CEL IMPREZY:

1. Upowszechnianie pływania i biegania jako najprostszej formy ruchu;
2. Promocja Miasta Wałcz;

II. ORGANIZATOR:

1. Urząd Miasta Wałcz;
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałczu;

III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS, GODZINA:

1. Impreza odbędzie sie dnia 09.07.2017 r. (niedziela) START o godz. 14:00 na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu, na dystansach:
 pływanie 500 m – start o godzinie 14:00 ;
 bieg 4600 m;
 pływanie kajakami turystycznymi – 2600 m;

IV. PLAN IMPREZY, TRASY:

1. Oficjalne rozpoczęcie imprezy nastąpi o godz. 13:45.
2. Biuro zawodów, szatnie i depozyty - hala namiotowa MOSiR.
3. Biuro zawodów czynne w dniu imprezy w godz. 11:00 – 13:30
4. Start i Meta – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Chłodna 12 w Wałczu
5. Strefy zmian:
• po pływaniu – teren MOSiR,
• po bieganiu teren dzikiej plaży "Widok"
6. Start godz. 14:00;
7. Pływanie; dystans 500 m wytyczony na jeziorze Raduń.
8. Start z linii brzegowej na plaży kąpieliska miejskiego na terenie MOSiR
9. Zawodnicy musza posiadać strój pływacki (kąpielówki, strój kąpielowy), przy temperaturze wody poniżej 20ºC dozwolone jest pływanie w strojach piankowych. Zakazuje sie pływania w płetwach. Posiadanie czepków pływackich jest dobrowolne.
10. Bieganie; trasa biegowa prowadzi od wyjścia z wody do strefy zmian i biegnie wzdłuż linii brzegowej jeziora Raduń z terenu MOSiR w kierunku Morzyc przez most do dzikiej plaży "Widok"
11. Niedozwolone jest bieganie bez koszulki.
12. Pływanie kajakami turystycznymi z dzikiej plaży "Widok" na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do ubrania kamizelki ratunkowej. Kajaki turystyczne będą przyporządkowane losowo do zawodnika. Numer zawodnika odpowiada numerowi kajaka.
13. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród odbędzie sie po przybyciu wszystkich zawodników na metę lub po zakończeniu limitu czasu na pokonanie trasy,.
14. Obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy wynoszący: 150 minut. Jeżeli zawodnik nie ukończy trasy przed upływem powyższego limitu czasowego, może nie zostać sklasyfikowany.

V. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszeń można dokonywać od 15.05.2017 r. do 07.07.2017 r. do godz. 23:59 lub do wcześniejszego wyczerpania limitów, osobiście lub poczta na adres:
MIEJSKI OSRODEK SPORTU I REKREACJI
UL.CHŁODNA 12
78-600 WALCZ
tel. 067 258 40 56
2. Organizator ustala limit uczestników w ilości 40 osób.
3. Za osobę zgłoszona uważa sie osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy, na stronie: www.traiathlon.mosir.walcz.pl.
W przypadku dokonania zgłoszenia i wpływu wpisowego w różnych terminach o skuteczności zgłoszenia decyduje termin późniejszy.
4. Uczestnik, który dokona zgłoszenia w terminie do dnia 30.06.2017 r. zobowiązany jest do wniesienia opłaty wpisowej w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia. Zgłoszenia dokonane w terminie od 01.07.2017 r. wymagają uiszczenia opłaty w terminie umożliwiającym otrzymanie jej przez organizatora do dnia 07.07.2017 r.

VI. WPISOWE

1. Od uczestników startujących w Triathlonie Kajakowym pobiera sie wpisowe.
2. Wysokość wpisowego uzależniona jest od daty dokonania wpłaty (nie od daty zgłoszenia !) i wynosi:
• 40 zł – pod warunkiem, że wpisowe zostanie opłacone w terminie od 15 maja 2017r. do 15 czerwca 2017 r. do godz. 23:59
• 60 zł – pod warunkiem, że wpisowe zostanie opłacone w terminie do 30 czerwca 2017 r.
• 80 zł - pod warunkiem , że wpisowe zostanie opłacone w terminie do 7czerwca 2017r.
3. Wpisowe może zostać opłacone:
w kasie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu, ul. Chłodna 12, bądź na rachunek MOSiR( Nr 81 1240 3712 1111 0000 4364 7596 z opisem w treści:
"wpisowe Triathlon Kajakowy")
4. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku nieukończenia trasy lub rezygnacji zawodnika z udziału w imprezie. W przypadku zdarzeń losowych (takich jak choroba) organizator może wyrazić zgodę na „przepisanie" wpisowego (wyłącznie do dnia 05 lipca 2017 r. ) na inna osobę wskazaną przez zainteresowanego na jego pisemny wniosek. Do wniosku musi zostać załączony dowód wcześniejszego uiszczenia wpisowego.
5. W dniu zawodów, uczestnicy zobowiązani są do posiadania kopii dowodu wpłaty wpisowego;
6. Organizator podkreśla, że w przypadku wpłat na rachunek za datę zapłaty uważa sie datę uznania rachunku bankowego Organizatora.

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W imprezie może wziąć udział każdy kto nie ma przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach oraz w dniu imprezy (9 lipca 201 r.) będzie miał ukończone 16 lat oraz pisemna zgodę opiekuna prawnego, który w imieniu osoby niepełnoletniej złoży wymagane oświadczenia (załącznik nr 2 do regulaminu).
2. Wszyscy pełnoletni zawodnicy musza zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu imprezy i złoży własnoręczny podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własna odpowiedzialność.
3. Zawodnicy niepełnoletni musza podczas weryfikacji pojawić sie w Biurze Zawodów z opiekunem prawnym.
4. Uczestnik startuje wyłącznie na własna odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
5. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże sie z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
6. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Wpisowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego sie z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował sie podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własna odpowiedzialność.
7. Uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Triathlonie Kajakowym. W przypadku niepodpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych, uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w imprezie przez organizatora.
8. Organizator zaleca wszystkim Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w imprezie.
9. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym i na wodzie, w tym Policji i Straży Miejskiej, ratowników WOPR, służb medycznych, a także pozostałych służb zabezpieczających trasę z ramienia Organizatora.
10. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora oraz na wykorzystywanie ich wizerunku w celu promocji oraz dokumentowania zawodów.
11. Obowiązuje całkowity zakaz startowania ze zwierzętami.

VIII. KLASYFIKACJA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA:

1. W Wałeckim Triathlonie Wodnym prowadzona będą następujące klasyfikacje:
- klasyfikacja generalna mężczyzn;
- klasyfikacja generalna kobiet;
- najmłodszy i najstarszy zawodnik;
- najlepszy zawodnik i zawodniczka zamieszkały/-a na terenie Wałcza.
2. Po zakończeniu zawodów zostaną przyznane i wręczone następujące nagrody:
a/ puchary i nagrody rzeczowe za zajecie I, II, III miejsca w klasyfikacji generalnej;
b/ upominek dla najmłodszego i najstarszego zawodnika;
c/ puchar dla najlepszego zawodnika i najlepszej zawodniczki zamieszkałych na terenie Wałcza.
3. Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy i medal pamiątkowy ukończenia wyścigu.
4. Warunkiem odbioru nagrody jest osobiste stawienie sie na ceremonii dekoracji.

IX. INNE POSTANOWIENIA:

1. Wszystkich uczestników Wałeckiego Triathlonu Wodnego obowiązują zapisy niniejszego regulaminu.
2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
3. Protesty dotyczące imprezy można wnieść pisemnie na miejscu do Biura Zawodów lub w siedzibie Organizatora w czasie do 1 godziny od zakończenia imprezy. Protesty wniesione po tym czasie nie będą rozstrzygane merytorycznie jako wniesione po terminie.
4. Informacji udzielają Organizatorzy Biegu – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałczu (Paweł Łakomy lub Dariusz Enskajt tel. 67 258-40-56 lub biuro@mosir.walcz.pl
5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników .
6. Jednocześnie informuje, i nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w imprezie.
7. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii uczestników.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
9. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
10. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne oraz zabezpieczenie WOPR podczas konkurencji na wodzie.
11. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez zawodników bez opieki.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyn. Wówczas uiszczone wpisowe podlega zwrotowi dla uczestnika.
13. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia konkurencji pływackiej (czerwona flaga), zawody odbędą się bez etapu pływania.


ORGANIZATORZY